Pravidla souteze Nialaya onyx

Úplná pravidla soutěže
„O pánský náramek Nialaya Onyx“
- pro Českou republiku a Slovensko -

Smyslem těchto úplných pravidel je úprava podmínek reklamní spotřebitelské akce nazvané „Soutěž o pánský náramek Nialaya Onyx““ (dále jen „soutěž“). Tato úplná pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje podmínky uvedené soutěže na internetových stránkách, informační lince a na jiných nosičích a materiálech určených soutěžícím spotřebitelům. V případě rozporu textu zkrácených pravidel či podmínek soutěže na uvedených materiálech určených spotřebitelům s textem těchto úplných pravidel, mají přednost tato úplná pravidla. Tato úplná pravidla mohou být pozměněna ze strany pořadatele soutěže formou písemných dodatků. 

Pořadatelem soutěže je NIA CZECH & SLOVAK. s.r.o. se sídlem Ve Vrchu 292/4, 180 00 Praha 8, IČO: 03829561, DIČ: CZ03829561 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 238315 (dále a výše také jako „pořadatel“). 


Originál Úplných pravidel bude po celou dobu soutěže zveřejněn na 
https://www.nia-sperky.cz/soutez-o-pansky-naramek-nialaya-onyx/

I. Termín a místo konání soutěže:

Soutěž probíhá v termínu od 22. 4. 2019 00:00:00 hod do 30. 6. 2019 23:59:59 hod včetně (dále jen „termín konání soutěže“) na území České republiky a Slovenska (dále jen „místo konání soutěže“), výhradně prostřednictvím webových stránek www.Nia-Sperky.cz (dále jen „soutěžní web“).

II. Soutěžící:

1. Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba, spotřebitel s trvalým pobytem a s adresou pro doručování na území České republiky a Slovenska, splňuje-li dále uvedené podmínky soutěže (dále také „zájemce“). 

2. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby ve vztahu blízkém k pořadateli,. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.  

3. Soutěžícím se stane osoba splňující podmínky stanovené v předcházejících odstavcích, která se do soutěže platně registruje (dále jen „soutěžící“).

4. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. V případě, že bude zjištěno, že do soutěže byla z jakéhokoliv důvodu v rozporu s předcházející větou zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti v této soutěži, bude tato osoba ze soutěže bez náhrady vyloučena.  

 III. Účast v soutěži:

 1. Do soutěže se zájemce zapojí tak, že: 
  a. v termínu konání soutěže navštíví soutěžní web a v registračním formuláři do této soutěže vyplní povinné údaje v rozsahu:
  -jméno a příjmení a  e-mail

  udělí souhlas s těmito úplnými pravidly soutěže včetně souvisejícího zpracování osobních údajů dle čl. VI. odst. 1 (dále a výše jen „registrační formulář“), a takto zcela řádně vyplněný registrační formulář odešle pomocí tlačítka „Chci se registrovat do soutěže“
  b. Zájemce je zařazen do soutěže okamžikem vyplnění registračního formuláře a potvrzením účasti v soutěží stisknutím tlačítka „Chci se registrovat do soutěže“(dále jen „soutěžní registrace“ nebo „registrace“).
 2. Do vyhodnocení soutěže budou zařazeny pouze platné soutěžní registrace neporušující tato pravidla. Řádnost registrace je oprávněn určit výhradně pořadatel soutěže.
  3. Výhru v soutěži může získat pouze jeden soutěžící.
  4. Pořadatel není odpovědný za chybné doručení, technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky nebo nedoručení registrace prostřednictvím formuláře na soutěžním webu.

 

  IV. Určení výherců: 

 1. Výherce v soutěži bude určen následujícím způsobem:
  Po ukončení soutěže bude ze všech soutěžících, kteří se do soutěže v termínu jejího konání platně zaregistrovali vylosován 1 soutěžící, který se při splnění veškerých podmínek stanovených těmito pravidly stane výhercem v soutěži.
  2. Losování bude provedeno pořadatelem do 3 pracovních dní od ukončení soutěže.
  3. Vylosovaný soutěžící bude o své vylosování informován pořadatelem soutěže nejpozději do 2 dnů od provedení losování, a to prostřednictvím e-mailové adresy, kterou uvedl v registračním formuláři (dále jen „výherní zpráva“). Pokud soutěžící ve stanovené lhůtě, nedoručí pořadateli odpověď na výherní zprávu, dodatečné informace bude ze soutěže vyřazen (tzn. nestane se výhercem). V takovém případě výhra propadá bez jakékoli náhrady ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití, včetně jejího udělení jinému soutěžícímu, který splnil podmínky soutěže, a byl vylosován jako náhradník.
  4. Výhra bude výherci zaslána prostřednictvím kurýrní služby DPD na doručovací adresu na území České republiky nebo Slovenska, kterou výherce sdělí pořadateli po zaslání výherní zprávy do 30 pracovních dnů od potvrzení jeho nároku na výhru.
  5. Nereaguje-li soutěžící na výherní zprávu do 5 dní, nebo nepodaří-li se vylosovaného soutěžícího bez zavinění pořadatele kontaktovat, popř. výherci bez zavinění pořadatele doručit výhru, soutěžící se nestává výhercem (popř. jeho nárok na výhru zaniká) a výhra propadá ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití, včetně jejího udělení jinému, dolosovanému soutěžícímu. Pořadatel nenese jakoukoli odpovědnost za nedoručení výher, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy.

 

   V. Výhry v soutěži:

 1. Výhrou je Pánský náramek Nialaya onyx (Kód MCHCO_084)
   (dále také jako „výhra”)

 

   VI. Zpracování osobních údajů a projevy osobní povahy:

1. Zapojením se do soutěže souhlasí zájemce s pravidly této soutěže, čímž souhlasí se zpracováním osobních údajů následovně dle „

Ochrany osobních údajů“

- Správcem je pořadatel;

- Právním základem je souhlas, přičemž tento je nezbytný pro možnost účasti v soutěži; souhlas je možno kdykoliv odvolat, avšak účast soutěžícího v soutěži bude ukončena;

- Rozsah údajů: pohlaví, e-mail, jméno a příjmení a dále údaj o zapojení se do soutěže, datum a čas registrace, IP adresa zařízení, ze kterého byla provedena registrace, údaj o výhře, předání výhry a související komunikace. 

2. Zájemci (resp. soutěžící) výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně soutěžícím uvedené křestní jméno a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobky či službami, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy soutěžících (zejména výherce v souvislosti s čerpáním výhry), a to po dobu, která skončí uplynutím 5 let od ukončení soutěže.  

 VII. Závěrečná ustanovení:

1. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. 

2. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry není možné vymáhat soudní cestou, na výhry není právní nárok.

3. Soutěžící bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného, nekalého nebo jiného jednání v rozporu dobrými mravy nebo s těmito pravidly ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, kterým dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry.

4. Pořadatel může termín konání soutěže prodloužit anebo jej zkrátit. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli pozměnit pravidla soutěže, či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů.

     

      5. O výhrách v soutěži a celkovém pořadí soutěžících konečně a bez možnosti odvolání rozhoduje pořadatel soutěže. 
 
      6. V případě jakýchkoliv pochybností týkajících se splnění podmínek soutěže je povinen tyto rozptýlit (a předmětné skutečnosti prokázat) zájemce/soutěžící.

      7. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

      8. Originál úplných pravidel bude po dobu soutěže zveřejněn na internetových stránkách www.nia-sperky.cz  

V Praze dne 15. 4. 2019